ประวัติห้องสมุดกรมธนารักษ์ 

  

   กรมธนารักษ์และสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกันจัดทำห้องสมุดกรมธนารักษ์ และได้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2548
ใช้เวลาในการก่อสร้าง 60 วัน โดยก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2548 และเริ่มเปิดบริการเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2548

  

มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 270 ตารางเมตร โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นประเภทต่างๆ ดังนี้

1. เอกสาร หนังสือของกรมธนารักษ์
2. หนังสือทางวิชาการ หนังสือทั่วไป หนังสืออ้างอิง นวนิยายและวรรณกรรม สิ่งพิมพ์รัฐบาล
3. วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ จุลสาร
4. สื่อโสตทัศน์

ห้องสมุดกรมธนารักษ์ ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่แบบระบบทศนิยมดิวอี้มาใช้ เพราะเรียนรู้ได้ง่าย สะดวกในการค้นหา

 

 

ห้องสมุดกรมธนารักษ์ถือว่าเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (E-Library)

         ห้องสมุดได้นำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารมาประยุกต์ใช้งานเพื่อการดำเนินงานของห้องสมุด
โดยมีระบบโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติที่ใช้ในการจัดการงานด้านต่างๆของห้องสมุดและจัดเก็บข้อมูลไว้ในระบบฐานข้อมูล
ในเครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ข่ายและให้บริการข้อมูลผ่านเครือข่าย มีการใช้เทคโนโลยีในการสร้างข้อมูล การจัดเก็บ การค้นหา
และเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่าย โดยผู้ใช้บริการสามารถใช้ข้อมูลร่วมกัน เปิดอ่านข้อมูลพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกัน
ต่างสถานที่กันโดยผ่าเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ทางห้องสมุดได้นำเครื่องสแกนลายนิ้วมือเข้ามาจัดการฐานข้อมูลสมาชิก
ผู้ใช้สามารถสแกนลายนิ้วมือเพื่อเก็บสถิติการเข้าใช้บริการ งานบริการยืม - คืน นอกเหนือจากการสแกนลายนิ้วมือแล้วยังมีบาร์โค้ดใน
บัตรสมาชิกห้องสมุดอีก ที่สามารถใช้แทนลายนิ้วมือได้ (ขอสงวนสิทธิ์บัตรสมาชิกและการสแกนลายนิ้วมือเฉพาะบุคลากรของกรมธนารักษ์)
 

  

บริการของห้องสมุด มีดังนี้

1. บริการการอ่าน
2. บริการยืม-คืน
3. บริการหนังสือจอง
4. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
5. บริการสืบค้นข้อมูลWeb Opac
6. บริการค้น Internet
7. บริการรวบรวมบรรณานุกรม
8. บริการแนะนำสั่งซื้อหนังสือ

การใช้บริการห้องสมุด
1. ห้องสมุดเปิดบริการเวลา 08.30 – 16.30 น.
2. ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด
- ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- บุคคลภายนอก อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และสุภาพชนทั่วไป
3. ผู้มีสิทธิ์ยืมหนังสือห้องสมุด
- ข้าราชการ พนักงาน  และลูกจ้างของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- บุคคลภายนอกสามารถยืมถ่ายเอกสารได้ ภายในเวลาทำการ
4. การยืมหนังสือออกจากห้องสมุด ยืมได้คนละ 3 เล่ม ตามกำหนดเวลาของหนังสือแต่ละประเภท
 - หนังสือทั่วไป หนังสือวิชาการ นวนิยาย วรรณกรรม  ยืมได้ 15 วัน
 - วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ (ล่วงเวลา) ยืมได้ 7 วัน
 - เอกสาร หนังสือของกรมธนารักษ์ ผลงานการประเมินของบุคลากร  วิทยานิพนธ์ ยืมได้ 30 วัน
 - สื่อโสตทัศน์ ยืมได้ 7 วัน

 ถ้าคืนเกินกำหนดส่ง ปรับวันละ 5 บาทต่อ 1 เล่ม

การยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
- แสดงความจำนงต่อบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
- สแกนลายนิ้วมือที่เคาร์เตอร์บริการยืม - คืน
ผู้ยืมหนังสือจะต้องรับผิดชอบ ดังนี้
- ในกรณีที่ทำหนังสือสูญหายหรือชำรุด จนไม่อาจซ่อมแซมได้ ผู้ยืมจะต้องจัดหามาทดแทน
- ในกรณีที่ทำหนังสือชำรุด พอจะซ่อมแซมได้ ผู้ยืมจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

5. มารยาทในการใช้ห้องสมุด
- สแกนลายนิ้วมือ ก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุดทุกครั้ง
- ห้ามนำกระเป๋า อาหาร หรือเครื่องดื่มเข้าไปในห้องสมุด
- ห้ามส่งเสียงรบกวน หรือก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่น

 

บุคลากร