หน้าหลัก | ประวัติห้องสมุด | วิธีสืบค้น | ทรัพยากรสารสนเทศ | บริการต่างๆ | ประมวลภาพ | หนังสือที่น่าสนใจ

ประมวลภาพห้องสมุด

หน้า 1 | 2


มุมหนังสือชีวประวัติของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

มุมหนังสือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

ประตูทางเข้าห้องสมุด
(อาคาร 72 ปี ชั้น 4)

มุมสแกนลายนิ้วมือ
ก่อนเข้าใช้บริการ

เคาร์เตอร์บริการยืม - คืน

ชั้นแนะนำหนังสือใหม่

ตู้แสดงหนังสือและเหรียญที่ระลึก

มุมสืบค้นข้อมูลทรัพยากรห้องสมุด

มุมสืบค้น Internet และ Intarnet

มุมอ่านหนังสือ