หน้าหลัก | ประวัติห้องสมุด | วิธีสืบค้น | ทรัพยากรสารสนเทศ | บริการต่างๆ | ประมวลภาพ | หนังสือที่น่าสนใจ

บริการห้องสมุด


บริการที่ควรทราบ ได้แก่
1. บริการให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ เช่น หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ (สิ่งพิมพ์แ ละสื่ออื่น ๆ ยืมได้ 1 สัปดาห์ / ยืมได้ 3 เล่ม)
2. บริการยืมต่อ ผู้ใช้บริการสามารถยืมต่อได้ 1 ครั้ง
3. บริการอ่านโดยเสรี
4. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
5. บริการสืบค้นข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์
6.บริการค้น Internet และ Intranet
7. บริการแนะนำสั่งซื้อหนังสือ

การใช้บริการห้องสมุด
1. ห้องสมุดเปิดบริการเวลา 08.00 – 16.30 น.
2. ผู้มีสิทธิ์ใช้ห้องสมุด
- ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- บุคคลภายนอก อาจารย์ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ข้าราชการ และสุภาพชนทั่วไป
3. ผู้มีสิทธิ์ยืมหนังสือห้องสมุด
- ข้าราชการ และลูกจ้างของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- บุคคลภายนอกมีสิทธิ์ยืมได้ โดยได้รับอนุญาตจากบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
4. การยืมหนังสือออกจากห้องสมุด โดยปกติให้ยืมได้คนละ 3 เล่ม และมีกำหนดส่งคืนไม่เกิน 1
สัปดาห์ ถ้าคืนเกินกำหนดส่ง ปรับวันละ 5 บาทต่อ 1 เล่ม

การยืมหนังสือออกนอกห้องสมุด จะต้องปฏิบัติ ดังนี้
- แสดงความจำนงต่อบรรณารักษ์หรือเจ้าหน้าที่ห้องสมุด
- สแกนลายนิ้วมือที่เคาร์เตอร์บริการยืม - คืน
ผู้ยืมหนังสือจะต้องรับผิดชอบ ดังนี้
- ในกรณีที่ทำหนังสือสูญหายหรือชำรุด จนไม่อาจซ่อมแซมได้ ผู้ยืมจะต้องจัดหามาทดแทน
- ในกรณีที่ทำหนังสือชำรุด พอจะซ่อมแซมได้ ผู้ยืมจะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย

5. มารยาทในการใช้ห้องสมุด
- สแกนลายนิ้วมือ ก่อนเข้าใช้บริการห้องสมุดทุกครั้ง
- ห้ามนำกระเป๋า อาหาร หรือเครื่องดื่มเข้าไปในห้องสมุด
- ห้ามส่งเสียงรบกวน หรือก่อความรำคาญให้แก่ผู้อื่น