Poll
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ ห้องสมุดกรมธนารักษ์






สถิติการเยี่ยมชม


  • โพส :: 26 กุมภาพันธ์ 2558
    ผู้ที่ต้องการสมัครสมาชิกห้องสมุดสามารถ Print แบบฟอร์มและกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนแล้วนำส่งที่ห้องสมุดได้เลย เพื่อทำการสแกนลายนิ้วมือพร้อมทั้งถ่ายรูปทำบัตรสมาชิก
  • โพส :: 12 กุมภาพันธ์ 2558
    เชิญชวนบุคลากรกรมธนารักษ์ สมัครสมาชิกห้องสมุด เพื่อสิทธิประโยชน์ในการเข้าใช้บริการของห้องสมุดประเภทต่างๆ และเป็นการยืนยันสิทธิ์ด้วยลายนิ้วมือ พร้อมถ่ายรูปทำบัตรสมาชิกห้องสมุด สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ห้องสมุดกรมธนารักษ์ ชั้น 4 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์
  • โพส :: 12 กุมภาพันธ์ 2558
    กิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัล จากนิทรรศการหนังสือรางวัลซีไรต์ และการใช้ห้องสมุด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ห้องสมุดกรมธนารักษ์ ชั้น 4 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์

Page: 2 of 2 page(s)
PREV 1 2