Poll
ท่านมีความพึงพอใจต่อเว็บไซต์ของ ห้องสมุดกรมธนารักษ์


สถิติการเยี่ยมชม
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา

โพส :: 19 มีนาคม 2558

ขอเรียนเชิญบุคลากรของกรมธนารักษ์ทุกท่าน และบุตรหลานของบุคลากรในช่วงปิดภาคเรียน ร่วมตอบคำถามชิงรางวัล จากนิทรรศการ
พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สามารถรับแบบตอบคำถามได้ที่ห้องสมุดกรมธนารักษ์ ชั้น 4 อาคาร 72 ปี
ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2558 และส่งคำตอบได้  วันที่ 2 เมษายน 2558 พร้อมประกาศผลผู้ได้รับรางวัลที่ http://library.treasury.go.th ห้วข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดูรายละเอียดได้ที่