Titleสัพะ พะจะนะ พาสา ไท
Author1คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
CallNumber413
Call_authorค-ส
ISBN9742687994
Subject1.ภาษาไทย - พจนานุกรม.
2.ภาษาละติน - พจนานุกรม.
3.ภาษาฝรั่งเศส - พจนานุกรม.
4.ภาษาอังกฤษ - พจนานุกรม.
Placeกรุงเทพฯ
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2542
Price0
Type Bookหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
page897 หน้า
languageth
detailNumberStatusexpirelocationReservation
000082CHK Shelfหนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ