ชื่อเรื่องนโยบายและแผนงานหลักสตรีระยะยาว (พ.ศ. 2535 - 2554)
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก305.4
เลขผู้แต่งศ-น
หัวเรื่อง1.สตรี - - นโยบายของรัฐ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า1 เล่ม
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
000171อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ