Titleการขึ้นทะเบียบโบราณสถานภาคเหนือในเขตความรับผิดชอบของหน่วยศิลปากรที่ 4 ตามโครงการสำรวจและขึ้นทะเบียนโบราณสถานของกองโบราณคดี
Author1กรมศิลปากร กระทรวงศึกษาธิการ
CallNumber294.3
Call_authorก-ก
Subject1.โบราณสถาน - - การขึ้นทะเบียน.
Placeกรุงเทพฯ
Publishกองโบราณคดี กรมศิลปากร
YearOfPrint2525
Price0
Type Bookหนังสือทั่วไป
page267 หน้า
languageth
detailNumberStatusexpirelocationReservation
000542CHK Shelfหนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ