ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พุทธศักราช 2538 และ (ฉบับที่ 6 พุทธศักราช 2539)
ผู้แต่งคนที่ 1สถาบันพระปกเกล้า
เลขเรียก342.59
เลขผู้แต่งส-ร
หัวเรื่อง1.รัฐธรรมนูญ - - ไทย.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า100 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
001635อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ