ชื่อเรื่องร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวงทบวง กรม พ.ศ. , ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียก342.06
เลขผู้แต่งก27ร
หัวเรื่อง1.กฎหมายปกครอง.
2.การจัดส่วนราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
3.กระทรวง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
4.การบริหารราชการ.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2545
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002024อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ