ชื่อเรื่องร่างพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ... ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ แผ่นดิน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ... พร้อมด้วยตารางเปรียบเทียบสาระสำคัญ
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงาน ก.พ.
เลขเรียกผลงาน
เลขผู้แต่ง342.593
เล่มที่ก27ร
หัวเรื่อง1.การร่างพระราชบัญญัติ - - กระทรวง.
สถานที่พิมพ์ม.ป.ส.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ราคา0
ประเภทหนังสือแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
ย้อนกลับ