ชื่อเรื่องพุทธธรรม พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) เล่ม 3
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก294.337
เลขผู้แต่งส-พ
เล่มที่3
เลขมาตรฐานสากล9745754927
หัวเรื่อง1.พุทธศาสนากับสังคม.
2.พระพุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
3.การปฏิบัติธรรม.
4.พุทธศาสนา.
5.ธรรมะ.
ครั้งที่พิมพ์12
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า1145 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002450อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ