ชื่อเรื่องประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่าง ๆ พุทธศักราช 2541
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักราชเลขาธิการ
เลขเรียก808.851
เลขผู้แต่งส-ป
หัวเรื่อง1.พระบรมราโชวาท.
2.พระราชดำรัส.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2541
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
จำนวนหน้า797 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
002580อยู่หนังสืออ้างอิง
ย้อนกลับ