Titleการดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรณีการขอข้อมูลข่าวสารในความครอบครองของกรมธนารักษ์
Author1ชวลิต พุฒพิสุทธิ์
CallNumber344.01
Call_authorช-ก
Subject1.ชวลิต พุฒพิสุทธิ์ - - ผลงาน.
2.กฎหมายแรงงาน.
3.แรงงานสัมพันธ์.
Placeกรุงเทพฯ
Publishกลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์
Price0
Type Bookแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
languageth
detailNumberStatusexpirelocationReservation
003213CHK Shelfแบบประเมินผลงาน
ย้อนกลับ