ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 2 : การใช้ดุลพินิจกับความรับผิดทางอาญา
ผู้แต่งคนที่ 1วิชัย วิวิตเสวี
เลขเรียก345.05
เลขผู้แต่งว3211ก
หัวเรื่อง1.การบริหารภาครัฐ.
2.กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา.
3.ความผิดทางอาญา.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า19 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
003773อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ