Titleกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : การควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยองค์กรอิสระ
Author1พิเชต สุนทรพิพิธ
CallNumber352.88
Call_authorพ352ก
Subject1.การบริหารภาครัฐ.
2.ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา.
Placeกรุงเทพฯ
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2547
Price0
Type Bookหนังสือทั่วไป
page18 หน้า
languageth
detailNumberStatusexpirelocationReservation
003775CHK Shelfหนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ