Titleรายงานประจำปี 2547 คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Author1ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
CallNumberรายงานประจำปี
Call_author352.14
Valส-ร
Subject1.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.
2.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี.
3.รายงานประจำปี 254
4.
Placeกรุงเทพฯ
Publishศรีเมืองการพิมพ์
YearOfPrint2547
Price0
Type Bookรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
page342 หน้า
languageth
detailNumberStatusexpirelocationReservation
004043CHK Shelfรายงานประจำปี
ย้อนกลับ