ชื่อเรื่องรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 3 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
ผู้แต่งคนที่ 1สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
เลขเรียก338.959
เลขผู้แต่งส-ร
หัวเรื่อง1.การพัฒนาเศรษฐกิจ - - การวางแผน.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า145 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
005253อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ