Titleโครงการศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการกำหนดเขตการใช้ประโยชน์ที่ดิน และมาตรการที่มีผลใช้บังคับ รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์
Author1สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษา แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
CallNumber333.73
Call_authorส-ค
Subject1.ที่ดิน - - การใช้ประโยชน์.
Placeกรุงเทพฯ
Publishสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
YearOfPrint2547
Price0
Type Bookหนังสือทั่วไป
page235 หน้า
languageth
detailNumberStatusexpirelocationReservation
005754CHK Shelfหนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ