Titleคู่มือวันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และบทสวดมนต์ไหว้พระ ส่งเสริมประชาชนเข้าวัดปฏิบัติธรรม ฉบับกรมการศาสนา
Author1กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม
CallNumber294.3
Call_authorก-ค
Copyฉ.1
Subject1.วันสำคัญทางศาสนา.
2.การปฏิบัติธรรม.
Placeกรุงเทพฯ
Publishชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
YearOfPrint2551
Price0
Type Bookหนังสือทั่วไป
page191 หน้า
languageth
detailNumberStatusexpirelocationReservation
008807, ฉ.1CHK Shelfหนังสือทั่วไป
008808, ฉ.2CHK Shelfหนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ