Titleแผนลับประหลาด
Author1สุดไผท เมืองไทย
CallNumber
Call_author332.6
Valส449ผ
ISBN9789746144209
Subject1.การลงทุน.
2.การประหยัดและการออม.
3.หนังสือสำหรับเยาวชน.
Placeกรุงเทพฯ
Publishซีเอ็ดยูเคชั่น
YearOfPrint2552
Price120
Type Bookหนังสือสำหรับเยาวชน (ย)
page44 หน้า
languageth
detailNumberStatusexpirelocationReservation
009157CHK Shelfหนังสือสำหรับเยาวชน
ย้อนกลับ