ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2556
ผู้แต่งคนที่ 1กรมการศาสนา กระทวงวัฒธรรม
เลขเรียก294.37
เลขผู้แต่งศ285ผ
หัวเรื่อง1.การเผยแผ่พระพุทธศาสนา.
2.จริยศาสตร์.
3.จริยธรรม.
สถานที่พิมพ์กรุงเทพฯ
สำนักพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2556
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า238 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
011803อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล
ย้อนกลับ