Titleรายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Author1สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
CallNumber338.9593
Call_authorค1411ร
ISBN9789749769041
Subject1.สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี.
2.การพัฒนาประเทศ -- ไทย.
3.การพัฒนาเศรษฐกิจ.
4.การพัฒนาสังคม.
Placeกรุงเทพฯ
Publishดอกเบี้ย
YearOfPrint2555
Price0
Type Bookรายงานประจำปี (รป)/ Annual Report (AR)
page160 หน้า
languageth
detailNumberStatusexpirelocationReservation
011865CHK Shelfรายงานประจำปี
ย้อนกลับ