Titleรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจำปี พ.ศ. 2556
Author1สำนักงานเลขาธิการ สำนักงาน ก.พ.ร.
CallNumber352.63
Call_authorส691ร
ISBN9786165481717
Subject1.ระบบราชการไทย - - ไทย
2.ราชการพลเรือน.
3.ข้าราชการพลเรีอน - - ไทย.
Publishศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
YearOfPrint2556
Price0
Type Bookหนังสืออ้างอิง (ใช้สำหรับค้นคว้าภายในห้องสมุดเท่านั้น)
languageth
detailNumberStatusexpirelocationReservation
015228CHK Shelfหนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ