Titleการดำเนินการจัดทำเงินประกันสัญญาเช่าให้ถูกต้องตรงกันตามระบบจัดประโยชน์และสัญญาเช่ากับเงินฝากคลังตามระบบ GFMIS โดยโปรแกรม Microsoft Excel
Author1วิลาวัลย์ ไชยเจริญ
CallNumberPO009
Call_authorว719ก
Val2
Subject1.การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
2.ส่วนบริหารทั่วไป สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
3.สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ กรมธนารักษ์
Publishสำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ กรมธนารักษ์
YearOfPrint2561
Price0
Type Bookแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง (ผลงาน)
page5 หน้า
languageth
detailNumberStatusexpirelocationReservation
016028CHK Shelfแบบประเมินผลงานแต่งตั้งตำแหน่ง
ย้อนกลับ