ชื่อเรื่องบันทึกความเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เรื่อง กฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศ ตามมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ผู้แต่งคนที่ 1คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
เลขเรียก341.37
เลขผู้แต่งค121บ
หัวเรื่อง1.กฎหมาย
2.กฎหมาย - - การปฏิรูป
3.สนธิสัญญา
4.กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย
5.การปฏิรูปกฎหมาย - - ไทย
6.สัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ)
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย สำนักงานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย
ปีที่พิมพ์2550
ราคา0
ประเภทหนังสือหนังสือทั่วไป
จำนวนหน้า211 หน้า
ภาษาth
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016080อยู่หนังสือทั่วไป
ย้อนกลับ