ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ของเจ้าหน้าที่รัฐ
ผู้แต่งคนที่ 1ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียกสร 323.04
เลขผู้แต่งศ813ค
หัวเรื่อง1.การมีส่วนร่วมของประชาชน
2.การหยั่งเสียงมหาชน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
3.การบริหารรัฐกิจ - - การมีส่วนร่วมของประชาชน
4.การฟังเสียงมหาชน
ครั้งที่พิมพ์3
สำนักพิมพ์ไวส์วิชั่น
ปีที่พิมพ์2551
ราคา0
ประเภทหนังสือสิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)/Government Publications (GP)
จำนวนหน้า78 หน้า
ภาษาไทย
รายละเอียดเลขทะเบียนสถานะกำหนดส่งสถานที่จัดเก็บจอง
016107อยู่สิ่งพิมพ์รัฐบาล (สร)
ย้อนกลับ