Main Back

Search คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ Resualt 14 Items

Titleครองธรรม ครองไทย : คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริตตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองธรรม ครองไทย : คุณธรรมความซื่อสัตย์สุจริยตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
CallNumber923.159
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-.
Publishสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงวัฒนธรรม
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม10
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม2
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม3
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม4
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม5
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม6
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม7
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม8
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleประชุมพงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก เล่ม9
CallNumber959.3
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2545
result 1 items.
Titleพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระผู้อยู่ในหัวใจนักปกครอง
CallNumber923.1
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา.
Publishโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน
YearOfPrint2542
result 2 items.
Titleแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ภูมิปัญญาทางการแพทย์และมรดกทางวรรณกรรมของชาติ
CallNumber610.6
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectตำราแพทย์แผนโบราณ. , ยาแผนโบราณ. , การรักษาโรค. , ตำรับยาหลวง.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2542
result 1 items.
Titleสัพะ พะจะนะ พาสา ไท
CallNumber413
Authorคณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ
Subjectภาษาไทย - พจนานุกรม. , ภาษาละติน - พจนานุกรม. , ภาษาฝรั่งเศส - พจนานุกรม. , ภาษาอังกฤษ - พจนานุกรม.
Publishโรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
YearOfPrint2542
result 1 items.