กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พบจำนวนทั้งสิ้น 38 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง10 นาทีกับสาระเพื่อการมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับบใหม่
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องไทย - - รัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่อง5 นาทีกับการทำความเข้าใจในการออกเสียงประชามติ
เลขเรียก328.2
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องประชามติ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่อง70 ปี ครองราชย์ มหากษัตริย์ประชาธิปไตย
เลขเรียกอ 923.1593
ผู้แต่งคณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
หัวเรื่องกษัตริย์และผู้ครองนคร - - ภาพ , โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ , พิธีทางศาสนาและพิธีกรรม , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา, 2470-2559 , ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระป
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่อง73 ปี รัฐสภาไทย
เลขเรียก328.3
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรัฐสภาไทย. , นิติบัญญัติ. , ไทย - - การเมืองการปกครอง.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ / ข้อบังคับ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการตรวจรายงานการประชุมสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสภาร่างรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการเมืองเรื่องของทุกคน
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องการเมือง การปกครอง และกฎหมาย. , การเมือง - - ไทย.
สำนักพิมพ์กองการพิมพ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อบังคับการประชุม
เลขเรียก328.1
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องการประชุมรัฐสภา. , สภาผู้แทนราษฏร - - ระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคณะกรรมาธิการ
เลขเรียก328.32
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความเป็นมาพระราชบัญญัติสงเคราะห์ข้าราชการผู้ได้รับอันตรายหรือการป่วยเจ็บเพราะเหตุปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2546
เลขเรียก342
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องพระราชบัญญัติสงเคราะห์.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ - - ไทย. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ 2550
เลขเรียก328.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ - - ทำเนียมนาม.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ
เลขเรียก350
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องนโยบายของรัฐ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประวัติการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาไทย
เลขเรียก324.959
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสมาชิกรัฐสภา -- ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพรรคการเมืองไทย
เลขเรียก324.295
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องพรรคการเมือง -- ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงสละราชสมบัติ
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องปกเกล้าเจ้าอยู่หัว,พระบาทสมเด็จพระฯ. , ไทย - - การเมืองการปกครอง - - 247 , , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์ - - รัชกาลที่ ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2536
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบงานรัฐสภา
เลขเรียก328.3
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรัฐสภา -- ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญไทย
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องไทย -- รัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องไทย - - รัฐธรรมนูญ. , การแก้ไขรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐสภาปริทัศน์ พลังงานทดแทนเพิ่อลดภาวะโลกร้อน
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐสภาปริทัศน์ พลังงานทดแทนเพื่อลดภาวะโลกร้อน
เลขเรียก333.794
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องก๊าซชีวภาพ , การพัฒนาที่ยั่งยืน , ความร้อน - - ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม , เชื้อเพลิงชีวภาพ , ปรากฏการณ์เรือนกระจก , พลังงานทดแทน , ภาวะโลกร้อน , ภาวะโลกร้อน - - การแก้ไข , เอทานอล
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐสภาแห่งใหม่
เลขเรียก328.3
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรัฐสภาไทย. , นิติบัญญัติ.
สำนักพิมพ์แปลน โมทิฟ
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช...ฉบับรับฟังความคิดเห็น
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ - - ไทย. , ไทย - - รัฐธรรมนูญ. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการสัมมนา เรื่อง ที่ดินทำกิน ที่อยู่อาศัย หัวใจเกษตรกร
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 1 ตอนที่ 1
เลขเรียก352.495
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรายจ่ายของรัฐบาล. , งบประมาณ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 1 ตอนที่ 2
เลขเรียก352.495
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรายจ่ายของรัฐบาล. , งบประมาณ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 3
เลขเรียก352.495
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรายจ่ายของรัฐบาล. , งบประมาณ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เล่ม 4
เลขเรียก352.495
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรายจ่ายของรัฐบาล. , งบประมาณ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายชื่อสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ
เลขเรียก321.802
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสมาชิกสมัชชาแห่งชาติ -- ทำเนียบนาม.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสภานิติบัญญัติแห่ง สมัชชาแห่งชาติ และสภาร่างรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก328.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสภานิติบัญญัติ. , สมัชชาแห่งชาติ. , สภาร่างรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เลขเรียก328.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสภานิติบัญญัติ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องสภาผู้แทนราษฎร
เลขเรียก324.63
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสภาผู้แทนราษฎร.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปผลงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2545
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2550 ฉบับรับฟังความคิดเห็น
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ. , ไทย - - รัฐธรรมนูญ. , ไทย - - กฎหมายรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสิทธิประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้องกับวงงานรัฐสภา
เลขเรียก328.34
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสิทธิ. , รัฐสภา - - ประวัติ.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกการจัดสร้างอาคาร อนันตวิชช์
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องโรงเรียนชนบท , โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน , โรงเรียนชาวเขา , เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระราชกรณียกิจ
สำนักพิมพ์ศูนย์สื่อและสิ่งพิมพ์แก้วเจ้าจอม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา
ปีที่พิมพ์ส691ห
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือที่ระลึกครบรอบ 72 ปี รัฐสภาไทย
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องสภาผู้แทนราษฏร.
สำนักพิมพ์สำนักงาานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องอำนาจหน้าที่ของรัฐสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
เลขเรียก328.2
ผู้แต่งสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
หัวเรื่องรัฐสภา.
สำนักพิมพ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 5 เล่ม