กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรวมธรรมะ
เลขเรียก294.3
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก
หัวเรื่องธรรมะ. , พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี
เลขเรียก923.2
ผู้แต่งคณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก
หัวเรื่องศรีสังวาลย์,สมเด็จพระ,2443 - 253 , , ศรีนครินทรบรมราชชนนี,สมเด็จพระ,2443 - 253 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 5 เล่ม