กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พบจำนวนทั้งสิ้น 20 รายชื่อ

ชื่อเรื่องข้อมูลที่ควรทราบเกี่ยวกับการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก352.23
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องสำนักนายกรัฐมนตรี.
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการฉบับประชาชน : ผู้ว่า CEO
เลขเรียก354.59
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องระบบราชการ - - ไทย. , ผู้ว่าราชการจังหวัด - - ไทย.
สำนักพิมพ์ฝ่ายพัฒนาวิสาหกิจสถาบันมาตรสิทยาแห่งชาติ
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องข้อมูลข่าวสารของราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ไอเดีย สแควร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ. 2548 ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เลขเรียก351.818
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องการพัฒนาชุมชน - - ไทย.
สำนักพิมพ์คาริสม่า มีเดีย
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548 ของเจ้าหน้าที่รัฐ
เลขเรียกสร 323.04
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน , การหยั่งเสียงมหาชน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ , การบริหารรัฐกิจ - - การมีส่วนร่วมของประชาชน , การฟังเสียงมหาชน
สำนักพิมพ์ไวส์วิชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)
เลขเรียกสร 323.042
ผู้แต่งมูลนิธิปริญญาโท นักบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หัวเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน , การมีส่วนร่วมของประชาชน - - คู่มือ , การมีส่วนร่วมทางสังคม , สิทธิของพลเมือง , การหยั่งเสียงมหาชน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
สำนักพิมพ์ประชุมช่าง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการมีส่วนร่วมของประชาชน
เลขเรียก323.042
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการมีส่วนร่วมสำหรับประชาชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.2548
เลขเรียกสร 323.04
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน , การบริหารรัฐกิจ - - การมีส่วนร่วมของประชาชน , การฟังเสียงมหาชน
สำนักพิมพ์ไวส์วิชั่น
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องทำเนียบผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีผู้ตรวจราชการกระทรวง หน่วยงานอิสระ ผู้ตรวจราชการกรม
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องทำเนียบผู้ตรวจราชการ.
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายและแผนงานหลักสตรีระยะยาว (พ.ศ. 2535 - 2554)
เลขเรียก305.4
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องสตรี - - นโยบายของรัฐ.
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2537
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทความเกี่ยวกับการตรวจราชการ
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องการตรวจราชการ.
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวล ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
เลขเรียก340
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องระเบียบปฏิบัติราชการ. , ข้าราชการ - - กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2539
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลระเบียบการจ้างและระเบียบการพัสดุ พ.ศ. 2498 พร้อมด้วยมติคณะรัฐมนตรีและวิธีปฏิบัติ
เลขเรียก352.5
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องระเบียบการจ้างและระเบียบการพัสดุ. , การจ้างงาน(ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์) - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2519
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องผู้ใหญ่โรจน์แกะรอย 1111
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องบริการสาธารณะท้องถิ่น.
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนปฏิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียก352.14
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องการปกครองท้องถิ่น. , การกระจายอำนาจปกครอง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ พ.ศ. 2535
เลขเรียก351.2
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี. , การบุกรุกที่ดินราชพัสดุ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2546 คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี. , รายงานประจำปี 254 , , การจายอำนาจปกครอง - - เชียงราย. , การปกครองส่วนท้องถิ่น.
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2547 คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - - รายงานประจำปี. , รายงานประจำปี 254 ,
สำนักพิมพ์ศรีเมืองการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 ศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายรัฐมนตรี
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องรายงานประจำปี 2550. , ศูนย์รายงานประจำปี 2550. , ศูนย์บริการประชาชน - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์โกลบอลอินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการติดตามการเร่งรัดการออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.)
เลขเรียกผลงาน
ผู้แต่งศูนย์บริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
หัวเรื่องการตรวจราชการ.
สำนักพิมพ์สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม