Main Back

Search สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ Resualt 37 Items

Titleกรอบวิสัยทัศน์และทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
CallNumber338.95
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectนโยบายเศรษฐกิจ - - จีน.
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : 2 ปีแห่งการเปลี่ยนแปลง
CallNumber338.9
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectการพัฒนาเศรษฐกิจ - - ไทย. , การพัฒนาสังคม - - ไทย. , แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ,
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleข้อมูลที่น่ารู้ของประเทศไทย ปี 2547
CallNumber330.9
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
Publishเพชรรุ่งการพิมพ์
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleข้อมูลน่ารู้ของประเทศไทย
CallNumber959.3
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectไทย - - ประวัติศาสตร์.
Publishออนป้า
YearOfPrint
result 2 items.
Titleข้อมูลและเครื่องชี้การพัฒนาของประเทศไทย 2533 - 2542
CallNumber338.959
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectการพัฒนาประเทศ - - ไทย. , การพัฒนาประเทศ - - ข้อมูล.
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
CallNumber330.95
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
Publishสหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
CallNumberสร 353.46
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectการขัดกันแห่งผลประโยชน์ , การทุจริตและประพฤติมิชอบ , การทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ
Publishธนาเพรส
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleประมวลผลการระดมความคิด วิสัยทัศน์และแนวทางการพัฒนาของประชาชนในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
CallNumber338.959
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectการพัฒนาสังคม. , ไทย - - นโยบายสังคม.
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleผลการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520 - 2524)
CallNumber338.9593
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 [2520-2524]. , การพัฒนาเศรษฐกิจ. , นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย. , ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ, 2520-252 , , ไทย -- ภาวะสังคม, 2520-252 ,
Publishโรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
YearOfPrint2526
result 2 items.
Titleผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 8
CallNumber338.95
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleแผน, 9 ฉบับประชาชน
CallNumber338.9
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ,
Publishศรีเมืองการพิมพ์
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หก พ.ศ. 2530
CallNumber338.9
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. , วิทยาศาสตร์กับเทคโนโลยี.
Publishโรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
YearOfPrintม.ป.ป.
result 1 items.
Titleแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540 - 2544
CallNumber338.959
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ. , การพัฒนาเศรษฐกิจ. , ไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ. , นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย.
Publishเม็ดทรายพริ้นติ้ง
YearOfPrint2540
result 2 items.
Titleแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540-2544
CallNumber338.9593
Author
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. , นโยบายเศรษฐกิจ -- ไทย. , ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ. , ไทย -- นโยบายสังคม.
Publishเม็ดทรายพริ้นติ้ง
YearOfPrint2540
result 1 items.
Titleแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่สิบ พ.ศ.2550 - 2554
CallNumber338.959
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.
Publishวี.เจ.พริ้นติ้ง
YearOfPrint2549
result 4 items.
Titleแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่หก พ.ศ. 2530 - 2534
CallNumber338.95
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับที่ ,
Publishโรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
YearOfPrint
result 1 items.
Titleยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเศรษฐกิจนอกระบบ
CallNumber658.3
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectการบริหาร.
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleร่วมคิด ร่วมทำ เมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
CallNumber307.76
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectการพัฒนาเมือง. , เมือง.
Publishโรงพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เก้า พ.ศ.2545-2549
CallNumber338.95
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectการพัฒนาเศรษฐกิจ.
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : ครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ระดับภาค
CallNumber338.95
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectการพัฒนาเศรษฐกิจ - - ไทย - - การประชุม.
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleรายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ : ครึ่งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
CallNumber338.95
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ , , การพัฒนาเศรษฐกิจ - - ไทย - - การประชุม.
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายงานการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่สนับสนุนให้ชุมชนเข้มแข็ง
CallNumber307.14
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectการพัฒนาชุมชน. , ชุมชน.
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2550 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
CallNumber338.959
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectรายงานประจำปี 2550. , สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี.
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2551
result 2 items.
Titleรายงานประจำปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectรายงานประจำปี 255 , , สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี.
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2555 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
CallNumber338.9593
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี. , การพัฒนาประเทศ -- ไทย. , การพัฒนาเศรษฐกิจ. , การพัฒนาสังคม.
Publishดอกเบี้ย
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
CallNumberรายงานประจำปี
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี.
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2556
result 1 items.
Titleรายงานประจำปี 2559 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
CallNumberรายงานประจำปี 338.9
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - รายงานประจำปี , การพัฒนาประเทศ - - ไทย , การพัฒนาเศรษฐกิจ , การพัฒนาสังคม , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , นโยบายเศรษฐกิจ
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint2560
result 1 items.
Titleรายงานประเมินผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 6
CallNumber338.9
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectรายงานประเมินผลการพัฒนาในระยะครึ่งแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ , , แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ - - การประเมิน.
Publishรุ่งศิลป์การพิมพ์
YearOfPrint2532
result 1 items.
Titleรายงานผลการพัฒนาประเทศในระยะครึ่งแผนพัฒนา , ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535 - 2537
CallNumber338.9
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. , การพัฒนาประเทศ - - ไทย.
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายงานผลตามเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษของประเทศไทย พ.ศ.2547
CallNumber341.23
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectองค์การสหประชาชาติ.
Publishสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายงานสรุปผลการประชุมประจำปี 2559 ของ สศช. เรื่อง ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564)
CallNumberสร
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectแผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ. , เศรษฐกิจ - - ไทย.
Publish
YearOfPrintส691ร
result 1 items.
Titleเรียนรู้หลักการทรงงาน ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
CallNumber923.1
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectภูมิพลอดุลยเดช , พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา - - พระราชกรณียกิจ.
Publish21 เซ็นจูรี่
YearOfPrint2551
result 1 items.
Titleเศรษฐกิจสร้างสรรค์
CallNumber330.9
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectความคิดสร้างสรรค์. , เศรษฐกิจ.
Publishบี.ซี. เพรส (บุญชิน)
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleสมเด็จพระบรมราชินีนาถนักพัฒนาเพื่อปวงประชาสุขศานต์
CallNumber923.1593
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectสิริกิติ์, สมเด็จพระนางเจ้า, 247 , , โครงการพระราชดำริ.
Publishอมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิ่งชิ่ง
YearOfPrint2555
result 1 items.
Titleสรุปสาระสำคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530 - 2534)
CallNumber338.9
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.
Publishโรงพิมพ์ยูไนเต็ด โปรดักชั่น
YearOfPrint2529
result 1 items.
Titleสรุปสาระสำคัญแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่แปด พ.ศ. 2540-2544
CallNumber338.95
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม.
Publishเม็ดทรายพริ้นติ้ง
YearOfPrint2544
result 1 items.
Titleสานใจ สานพลัง ทำเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่
CallNumber307.7
Authorสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
Subjectการพัฒนาเมือง - - ไทย. , การพัฒนาชนบท. , การวางแผนพัฒนาระดับภาค.
Publishร้านสหมิตรพริ้นติ้ง
YearOfPrint2547
result 1 items.