กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) พบจำนวนทั้งสิ้น 16 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549 : Thailand Research Expo 2006 ; วันที่ 9-13 กันยายน 2549 ณ Sky Hall และห้องบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่องวิจัย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2549
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่องวิจัย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 : Thailand Research Expo 2008
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่องวิจัย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545 - 2549) และการประเมินผลการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 - 2547
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่องวิจัย. , การประเมินผล - - การวิจัย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ : การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2551 Thailand Research Expo 2008
เลขเรียก614
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่องวิจัย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าแก่ผลผลิตจากงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ : โครงการ 2-V Research Program ประจำปี 2553
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่องโครงการวิจัย. , วิจัย.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องเทพรัตนเมธี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ
เลขเรียก929.70
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่องเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ, 2498- -- ผลงาน.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึก (1) เปิดโลกงานวิจัย {34}การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งขาติ 2549{34}
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่องวิจัย - - การประชุม. , วิจัย.
สำนักพิมพ์ อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบันทึก (2) เปิดโลกงานวิจัย การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2550
เลขเรียก001.4
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่องงานวิจัย.
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทย : 2 กุมภาพันธ์ วันนักประดิษฐ์ไทย
เลขเรียก608
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่องภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, 2470-. , วันนักประดิษฐ์. , สิ่งประดิษฐ์.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2548
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่องรายงานประจำปี 2550. , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์วงศ์สว่างการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่องรายงานประจำปี 255 , , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2554 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เลขเรียก291
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่องสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ -- รายงานประจำปี. , สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต -- การบริหาร.
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวาระการวิจัยแห่งชาติในภาวะวิกฤตเพื่อฟื้นฟูชาติ
เลขเรียก001.4
ผู้แต่ง
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่องวิจัย - - ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติงานวิจัย 2552 ห้องสมุดงานวิจัย สถิติข้อสนเทศการวจัย รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ หน่วยงานวิจัย นักวิจัย คำสำคัญและหัวเรื่อง
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม