กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นิคม มูสิกะคามะ พบจำนวนทั้งสิ้น 2 รายชื่อ

ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติในการสงวนรักษาโบราณสถาน ตามพระราชบัญญติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ พ.ศ.2504...
เลขเรียก702.88
ผู้แต่งนิคม มูสิกะคามะ
หัวเรื่องโบราณสถาน -- การอนุรักษ์และการบำรุงรักษา. , โบราณคดี -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , โบราณคดี -- นโยบายของรัฐ.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องวัฒนธรรม : บทบาทใหม่ในยุคโลกาภิวัฒน์
เลขเรียก306
ผู้แต่งนิคม มูสิกะคามะ
หัวเรื่องวัฒนธรรม.
สำนักพิมพ์รุ่งศิลป์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม