กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา บวรศักดิ์ อุวรรณโณ พบจำนวนทั้งสิ้น 12 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายมหาชน เล่มที่ 2
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องกฎหมายมหาชน.
สำนักพิมพ์ธรรมดาเพรส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายมหาชน เล่ม 1 : วิวัฒนาการทางปรัชญาและลักษณะของกฎหมายมหาชนยุคต่าง ๆ
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องกฎหมายมหาชน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายมหาชน เล่มที่ 1
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องกฎหมายมหาชน.
สำนักพิมพ์ธรรมดาเพรส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย : รัฐและระบบกฎหมาย
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องระบบกฎหมาย. , กฎหมายมหาชน.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายวิชากฎหมายรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก340
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องบทบาทและอำนาจหน้าที่ของวุฒิสภา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540
เลขเรียก342.05
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องไทย - - รัฐสภา - - วุฒิสภา.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องภาพรวมของรัฐธรรมนูญและรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
เลขเรียก342.9593
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ. , รัฐธรรมนูญไทย.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หมวดที่ 2 : 2.4 เครื่องมมือทางการบริหารจัดการในการแปลนโยบายไปสู่การปฏิบัติ
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องกฎหมายมหาชน. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หมวดที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับบริหารงานภาครัฐในระบอบประชาธิปไตย
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องกฏหมายปกครอง. , กฎหมายมหาชน. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน การสร้างธรรมภิบาลในสังคมไทย
เลขเรียก303.4
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องธรรมนูญ. , การเปลี่ยนแปลงทางสังคม. , การปฏิรูปสังคม.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ - - ไทย. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน หมวดที่ 2 กลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ
เลขเรียก342
ผู้แต่งบวรศักดิ์ อุวรรณโณ
หัวเรื่องกฎหมายมหาชน. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - คู่มือ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ปกเกล้า
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม