กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา อารักษ์ สิงหิตกุล พบจำนวนทั้งสิ้น 4 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง{34}ศิลปะแห่งราชธานี{34} กรุงศรีอยุธยา
เลขเรียก739.22
ผู้แต่งอารักษ์ สิงหิตกุล
หัวเรื่องศิลปกรรมไทย - - สมัยอยุธยา.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องปกิณกศิลปวัฒนธรรม เล่ม 12
เลขเรียก915.93
ผู้แต่งอารักษ์ สิงหิตกุล
หัวเรื่องกรมศิลปากร. , วัฒนธรรมไทย.
สำนักพิมพ์นิพลฟิล์ม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 4 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศมหาโกษาธิบดี
เลขเรียก959.303
ผู้แต่งอารักษ์ สิงหิตกุล
หัวเรื่องจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2347-241 , , ไทย - - ประวัติศาสตร์ - - กรุงรัตนโกสินทร์, รัชกาลที่ 4, 2394-241 ,
สำนักพิมพ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท
เลขเรียก923.159
ผู้แต่งอารักษ์ สิงหิตกุล
หัวเรื่องไทย - - ประวัติศาสตร์.
สำนักพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม