Main Back

Search สวัสดิการสำนักงาน ก.พ. Resualt 20 Items

Titleกฎหมายลำดับรอง ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
CallNumber342.068
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2552
result 2 items.
Titleการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
CallNumber352.67
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectข้าราชการ - - การเลื่อนขั้นเงินเดือน. , ข้าราชการ - - การประเมินผล.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2552
result 2 items.
Titleความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
CallNumber352.66
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง. , การบริหารงานบุคคล.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2552
result 2 items.
Titleคำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 (แก้ไขปรับปรุงโดยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539)
CallNumber352.67
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectข้าราชการ - - การลา. , ข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2553
result 2 items.
Titleคู่มือการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญฉบับล่าสุด
CallNumber352.63
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectการบริหารงานบุคคล. , ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรหา.
Publishประชาชน
YearOfPrint
result 1 items.
Titleคู่มือการพัสดุ
CallNumber352.55
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishหจก.น่ำกังการพิมพ์
YearOfPrint
result 1 items.
Titleตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และ 2535
CallNumber352.6
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectข้าราชการพลเรือน. , ระเบียบปฏิบัติราชการ.
Publishส้มหวาน
YearOfPrint2543
result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม
CallNumber342.0686
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectบำเหน็จบำนาญ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2546
result 2 items.
Titleพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538
CallNumber352.67
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ข้าราชการพลเรือน -- เงินเดือน. , เงินเดือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishส้มหวาน
YearOfPrint2548
result 2 items.
Titleพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
CallNumber351.102
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2535
result 1 items.
Titleรวม ครม. มติ ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน
CallNumber352.66
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectวินัย. , ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2552
result 2 items.
Titleระเบียบว่าการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 และ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
CallNumber344.05
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishน่ำกังการพิมพ์
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 และ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
CallNumber344.05
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , เอกสารลับ. , เอกสารราชการ.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2552
result 2 items.
Titleระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
CallNumber352.67
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ. , ระเบียบข้อบังคับ - - ราชการ.
Publishส้มหวาน
YearOfPrint2554
result 2 items.
Titleระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ภาคผนวก
CallNumber352.387
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectงานสารบรรณ. , หนังสือราชการ.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) พร้อมคำอธิบาย
CallNumber352.387
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectงานสารบรรณ. , งานสารบรรณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2555
result 2 items.
Titleระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) และภาคผนวก
CallNumber352.387
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectงานสารบรรณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , งานสารบรรณ.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2552
result 2 items.
Titleสรุปคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
CallNumber352.6
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectการบริหารทรัพยากรบุคคล. , ข้าราชการ - - การประเมินผล. , ข้าราชการ - - การเลื่อนขั้นเงินเดือน.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleสรุปคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏฺบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
CallNumber352.6
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectการบริหารทรัพยากรบุคคล. , ข้าราชการ - - การประเมินผล. , ข้าราชการ - - การเลื่อนขั้นเงินเดือน.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2552
result 1 items.
Titleหนังสือคู่มือการสอบเข้ารับราชการ
CallNumber351.076
Authorสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
Subjectข้าราชการ - - การสอบ.
Publishสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
YearOfPrint2555
result 2 items.