Main Back

Search นันทวัฒน์ บรมานันท์ Resualt 9 Items

Titleกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ :กิจกรรมของรัฐในกฎหมายปกครอง : ตำรวจทางปกครองและบริการสาธาณะ
CallNumber342.068
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subjectการบริหาร. , กฏหมายปกครอง - - บริการสาธารณะ. , กฎหมายปกครอง.
Publishสถาบันพระปกเกล้า
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย
CallNumber352.2
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subjectการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ - - ไทย.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 1 items.
Titleคำธิบายศัพท์กฎหมายมหาชนผรั่งเศส - ไทย
CallNumber342.003
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subjectกฏหมายมหาชน - - คำศัพท์.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleนิติรัฐกับประชาสังคม
CallNumber342
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subjectกฏหมายมหาชน.
Publishสุขุมและบุตร
YearOfPrint2546
result 1 items.
Titleมาตรใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย
CallNumber346.06
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subjectบริการสาธารณะ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2554
result 1 items.
Titleรวมบทความกฎหมายมหาชน
CallNumber342
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subjectกฎหมายมหาชน- -ไทย. , กฎหมายมหาชน- -ฝรั่งเศส. , ศาลรัฐธรรมนูญ- -ไทย.
Publishพี. เพรส
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleสัญญาทางปกครอง
CallNumber342.593
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subjectบริการสาธารณะ. , กฎหมายปกครอง.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2550
result 2 items.
Titleหลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
CallNumber342.068
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subjectบริการสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , กฎหมายปกครอง.
Publishโรงพิมพ์เดือนตุลา
YearOfPrint2547
result 1 items.
Titleหลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริหารสาธารณะ ปรับปรุงใหม่
CallNumber346.02
Authorนันทวัฒน์ บรมานันท์
Subjectบริการสาธารณะ.
Publishวิญญูชน
YearOfPrint2552
result 1 items.