Main Back

Search คณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ Resualt 4 Items

Titleคู่มือการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจตามหลักสิทธิมนุยชน
CallNumber363.23
Authorคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
Subjectตำรวจ - - คู่มือ. , ตำรวจ - - กฎหมายระเบียบข้อบังคับ.
Publishสำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
YearOfPrint2557
result 1 items.
Titleพระราชบัญญัติคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ พ.ศ. 2542
CallNumber342.085
Authorคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
Subjectรัฐธรรมนูญ - - ไทย. , สิทธิมนุษยชน. , คณะกรรมการการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ.
Publishคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
YearOfPrint2548
result 1 items.
Titleรัฐธรรมนูญฉบับเจตนารมณ์ประชาชน
CallNumber
Authorคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
Subject
Publishคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
YearOfPrint
result 1 items.
Titleรายงานการศึกษาข้อมูลเชิงวิชการกรณีปัญหาเหมืองแร่เพื่อกำหนดข้อเสนอเชิงนโยบาย
CallNumber501.023
Authorคณะกรรมการสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ
Subject
Publishหจก. นวสาส์นการพิมพ์
YearOfPrint2547
result 1 items.