กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา พิเชต สุนทรพิพิธ พบจำนวนทั้งสิ้น 1 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณไปปฏิบัติ : การควบคุมและตรวจสอบฝ่ายบริหารโดยองค์กรอิสระ
เลขเรียก352.88
ผู้แต่งพิเชต สุนทรพิพิธ
หัวเรื่องการบริหารภาครัฐ. , ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม