กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2548 การกีฬาแห่งประเทศไทย กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
เลขเรียก
ผู้แต่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2549 กระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่องกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - รายงานประจำปี. , กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. , รายงานประจำปี 254 ,
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่องรายงานประจำปี 2550. , กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2558 กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขเรียก
ผู้แต่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์2558
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2559 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขเรียกรายงานประจำปี 353.78
ผู้แต่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่องกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - รายงานประจำปี , การกีฬา , การท่องเที่ยว - - นโยบายของรัฐ , การท่องเที่ยว - - ไทย
สำนักพิมพ์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 - 2551
เลขเรียก
ผู้แต่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2551 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
หัวเรื่องกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม