กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา กรมบัญชีกลาง พบจำนวนทั้งสิ้น 47 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตีที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและเงินช่วยพิเศษของข้าราชการ
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องข้าราชการ- -เงินเดือน. , ข้าราชการ- -เงินประจำตำแหน่ง.
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องบำเหน็จบำนาญ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายและข้อหารือเกี่ยวกับลูกจ้างของส่วนราชการ
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องลูกจ้าง- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ส่วนราชการ- -ไทย.
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ
เลขเรียก344.02
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ.
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ
เลขเรียก352.46
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องการเงิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องการประชุมเชิงวิชการ เรื่อง กฎหมายและระบียบการคลัง
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือ ติดต่อราชการ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องส่วนราชการ - - ไทย - - คู่มือ. , ปฏิบัติการสำนักงานราชการ - - ไทย - - คู่มือ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือกรรมการรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการเบิกจ่ายเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และเงินอื่นๆ ตามโครงการจ่ายเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง
เลขเรียก351.1
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องเงิน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการปฏิบัติงานด้านความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับสมบูรณ์)
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องความรับผิดทางแพ่ง. , ความรับผิด (กฎหมาย).
สำนักพิมพ์สวัสดิการกรมบัญชีกลาง
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เลขเรียก352.55
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องพัสดุ. , พัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือค่าเช่าบ้านข้าราชการ
เลขเรียก362.67
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องค่าเช่าบ้าน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , สวัสดิการข้าราชการ.
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือติดต่อราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือแนวทางและขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ
เลขเรียก352.48
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องการก่อสร้าง- -การประมาณราคา. , การประเมินราคา.
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือวิธีปฏิบัติในการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร (ข้าราชการ) ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับส่วนราชการ
เลขเรียก352.1
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องลูกจ้างประจำ. , ระบบราชการ.
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือวิธีปฏิบัติในการจัดทำฐานข้อมูลบุคลากร (ลูกจ้างประจำ) ตามโครงการจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ สำหรับส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง
เลขเรียก352.1
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องลูกจ้างประจำ.
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เล่ม 1
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องสวัสดิการข้าราชการ- -ไทย. , ค่ารักษาพยาบาล.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เล่ม 2
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องสวัสดิการข้าราชการพลเรือน. , ค่ารักษาพยาบาล.
สำนักพิมพ์สามเจริญพาณิชย์ (กรุงเทพ)
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 8 เล่ม
ชื่อเรื่องที่ระลึกวันสถาปนากรมบัญชีกลางครบ 100 ปี
เลขเรียก657.835
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องกรมบัญชีกลาง. , การบัญชี. , การคลัง.
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนโยบายของรัฐสำนักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทาง วิธีปฏิบัติและรายละเอียดประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง
เลขเรียก692.5
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องสัญญาก่อสร้าง. , การก่อสร้าง -- การประมาณราคา.
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางปฎิบัติในการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ
เลขเรียก346.06
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องความเป็นมาในการตราพระราชบัญญัติ- -การประมาณราคา. , ขอบเขตการบังคับใช้และบทนิยาม.
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวทางปฏิบัติในการให้เอกชนเข้าร่วมงานหรือดำเนินการในกิจการของรัฐ
เลขเรียก346.06
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องความเป็นมาในการตราพระราชบัญญัติ- -การประมาณราคา. , ขอบเขตการบังคับใช้และบทนิยาม.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 6 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติ ระบบการควบคุมภายในภาคราชการ
เลขเรียก351.59
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องการตรวจสอบภายใน - - ไทย. , การควบคุมการบริหารองค์การ - - ไทย.
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวปฏิบัติของคณะกรรมการตรวจสอบราชการ
เลขเรียก657.45
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องการตรวจสอบภายใน.
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2544
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง
เลขเรียก343.5
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องการคลัง- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , การทำงาน.
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องผลการประเมินการดำเนินงานตามระบบประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2540
เลขเรียก
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องการคลัง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , เบี้ยเลี้ยง - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539
เลขเรียก342.068
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องกองทุนบำเหน็จข้าราชการ พ.ศ. 253 , , บำเหน็จบำนาญ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ 2542 และแนวทางปฏิบัติ
เลขเรียก346.065
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องรัฐวิสาหกิจ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ทุน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรฐานการตรวจสอบภายใน และ จริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในของส่วนราชการ
เลขเรียก657.458
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องการตรวจสอบภายใน - - มาตรฐาน. , ผู้สอบบัญชี - - จรรยาบรรณ. , ส่วนราชการ - - การสอบบัญชี. , การคลัง - - การสอบบัญชี.
สำนักพิมพ์สำนักบัญชีและตรวจสอบภายในกลุ่มพัฒนาระบบตรวจสอบภายใน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมกฎหมายและระเบียบการคลัง
เลขเรียก352.4
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องการคลัง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , การเงิน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , พัสดุ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2529
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เลขเรียก352.43
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องการคลัง- -กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , การฝึกอบรม- -ค่าใช้จ่าย.
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบการรับจ่าย การเก็บรักษาและการนำส่งเงินของส่วนราชการ พ.ศ. 2516
เลขเรียก336.2
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องระเบียบกระทรวงการคลัง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์กรมสรรพสามิต
ปีที่พิมพ์2516
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องรายงานประจำปี งบประมาณ 254 , , กรมบัญชีกลาง - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์บางกอกบล๊อก
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2547
เลขเรียก657.83
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องการคลัง - - สถิติ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติการคลัง ปีงบประมาณ พ.ศ 2560
เลขเรียกสร 336.021
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องการคลัง - - สถิติ , การคลัง - - ไทย - - สถิติ , งบประมาณ - - ไทย - - สถิติ , เงินคงคลัง - - สถิติ , หนี้สาธารณะ - - ไทย - - สถิติ
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติการคลัง พ.ศ. 2539
เลขเรียก657.83
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องการคลัง - - สถิติ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติการคลัง พ.ศ. 2540
เลขเรียก657.83
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องการคลัง - - สถิติ.
สำนักพิมพ์ม.ป.พ.
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติการคลัง พ.ศ. 2541
เลขเรียก657.83
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องการคลัง - - สถิติ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ตำรวจ
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสถิติการคลัง พ.ศ. 2542
เลขเรียก657.83
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องการคลัง - - สถิติ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ตำรวจ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน
เลขเรียก692.5
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องสัญญาก่อสร้าง. , การก่อสร้าง -- การประมาณราคา. , งานก่อสร้างชลประทาน.
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
เลขเรียก692.5
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องสัญญาก่อสร้าง. , การก่อสร้าง -- การประมาณราคา. , งานก่อสร้างสะพาน.
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร
เลขเรียก692.5
ผู้แต่งกรมบัญชีกลาง
หัวเรื่องการก่อสร้าง -- การประมาณราคา. , สัญญาก่อสร้าง.
สำนักพิมพ์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม