กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สวัสดิการสำนักงาน ก.พ. พบจำนวนทั้งสิ้น 20 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายลำดับรอง ออกตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
เลขเรียก342.068
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการ - - การเลื่อนขั้นเงินเดือน. , ข้าราชการ - - การประเมินผล.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน - - ตำแหน่ง. , การบริหารงานบุคคล.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ พ.ศ. 2535 (แก้ไขปรับปรุงโดยระเบียบว่าด้วยการลาของข้าราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539)
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการ - - การลา. , ข้าราชการ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญฉบับล่าสุด
เลขเรียก352.63
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหารงานบุคคล. , ข้าราชการพลเรือน - - การคัดเลือกและสรรหา.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการพัสดุ
เลขเรียก352.55
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องพัสดุ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์หจก.น่ำกังการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องตอบข้อหารือเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน ตาม พ.รบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2518 และ 2535
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน. , ระเบียบปฏิบัติราชการ.
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2539 และแก้ไขเพิ่มเติม
เลขเรียก342.0686
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องบำเหน็จบำนาญ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , ข้าราชการพลเรือน -- เงินเดือน. , เงินเดือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
เลขเรียก351.102
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2535
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวม ครม. มติ ก.พ. และระเบียบที่เกี่ยวกับวินัยข้าราชการพลเรือน
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องวินัย. , ข้าราชการพลเรือน -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบว่าการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 และ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เลขเรียก344.05
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์น่ำกังการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2517 และ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เลขเรียก344.05
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , เอกสารลับ. , เอกสารราชการ.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547
เลขเรียก352.67
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ. , ระเบียบข้อบังคับ - - ราชการ.
สำนักพิมพ์ส้มหวาน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ภาคผนวก
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องงานสารบรรณ. , หนังสือราชการ.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 ปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) พร้อมคำอธิบาย
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องงานสารบรรณ. , งานสารบรรณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และปรับปรุงแก้ไข (ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548) และภาคผนวก
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องงานสารบรรณ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , งานสารบรรณ.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล. , ข้าราชการ - - การประเมินผล. , ข้าราชการ - - การเลื่อนขั้นเงินเดือน.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสรุปคำถาม-คำตอบ เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏฺบัติราชการและการเลื่อนเงินเดือน
เลขเรียก352.6
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล. , ข้าราชการ - - การประเมินผล. , ข้าราชการ - - การเลื่อนขั้นเงินเดือน.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหนังสือคู่มือการสอบเข้ารับราชการ
เลขเรียก351.076
ผู้แต่งสวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
หัวเรื่องข้าราชการ - - การสอบ.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 2 เล่ม