กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา จุมพล นันทศิริพล พบจำนวนทั้งสิ้น 5 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษเชิงกฎหมาย : Legal Writing in English
เลขเรียก421
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การเขียน. , นักกฎหมาย.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการเขียนภาษาอังกฤษเชิงกฏหมาย
เลขเรียก808.06
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การเขียน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียนภาษาอังกฤษอย่างง่ายและชัดเจนสำหรับนักกฎหมาย
เลขเรียก808.04
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่องภาษาอังกฤษ - - การเขียน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการเขียนภาษาอังฤกษอย่างง่ายและชัดเจนสำหรับนักกฎหมาย
เลขเรียก808.042
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่องภษาอังกฤษ - - การเขียน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องไวยากรณ์ภาคปฏิบัติสำหรับนักกฏหมาย
เลขเรียก349.91
ผู้แต่งจุมพล นันทศิริพล
หัวเรื่องภาษาไทย - - ไวยากรณ์. , ภาษาไทย - - การใช้ภาษา. , กฏหมาย - - การเขียน.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม