กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา นันทวัฒน์ บรมานันท์ พบจำนวนทั้งสิ้น 9 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ/การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ :กิจกรรมของรัฐในกฎหมายปกครอง : ตำรวจทางปกครองและบริการสาธาณะ
เลขเรียก342.068
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่องการบริหาร. , กฏหมายปกครอง - - บริการสาธารณะ. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย
เลขเรียก352.2
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่องการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ - - ไทย.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำธิบายศัพท์กฎหมายมหาชนผรั่งเศส - ไทย
เลขเรียก342.003
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่องกฏหมายมหาชน - - คำศัพท์.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องนิติรัฐกับประชาสังคม
เลขเรียก342
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่องกฏหมายมหาชน.
สำนักพิมพ์สุขุมและบุตร
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องมาตรใหม่ของการจัดทำบริการสาธารณะระดับชาติในประเทศไทย
เลขเรียก346.06
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่องบริการสาธารณะ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมบทความกฎหมายมหาชน
เลขเรียก342
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่องกฎหมายมหาชน- -ไทย. , กฎหมายมหาชน- -ฝรั่งเศส. , ศาลรัฐธรรมนูญ- -ไทย.
สำนักพิมพ์พี. เพรส
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องสัญญาทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่องบริการสาธารณะ. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ
เลขเรียก342.068
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่องบริการสาธารณะ -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ. , กฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริหารสาธารณะ ปรับปรุงใหม่
เลขเรียก346.02
ผู้แต่งนันทวัฒน์ บรมานันท์
หัวเรื่องบริการสาธารณะ.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม