กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ชาญชัย แสวงศักดิ์ พบจำนวนทั้งสิ้น 17 รายชื่อ

ชื่อเรื่องกฎหมายปกครอง : แนวความคิดและหลักกฎหมายที่ควรรู้
เลขเรียก342.06
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งคำวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล
เลขเรียก347.012
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องศาล. , เขตอำนาจศาล. , สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์ประชาชน
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและกฎกระทรวง ระเบียบ ประกาศ รวมทั้งสรุปความเห็นคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องกฏหมายปกครอง. , ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องกลไกและกระบวนการกำหนดนโยบายสาธารณะ / การนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ : เครื่องมือทางกฎหมายในการบริหารภาครัฐ 1 : คำสั่งทางการปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องการบริหารภาครัฐ. , วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง. , กฎหมายปกครอง. , คำสั่งทางปกครอง.
สำนักพิมพ์สถาบันพระปกเกล้า
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปรับปรุงองค์การภาครัฐ : การควบคุมและการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เลขเรียก352.3
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องการปฏิรูประบบราชการ.
สำนักพิมพ์กราฟิคฟอร์แมน (ไทยแลนด์)
ปีที่พิมพ์2540
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง
เลขเรียก352.59
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องศาลปกครอง. , วิธีพิจารณาคดีปกครอง.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายปกครอง
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องกฏหมายปกครอง.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
เลขเรียก346.03
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องความรับผิดเพื่อละเมิด.
สำนักพิมพ์วิญญูชน
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องกฎหมายปกครอง. , ข้าราชการ - - กฏหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์เดือนตุลา
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 3 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชน เรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน
เลขเรียก323
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องสิทธิของพลเมือง - - คู่มือ.
สำนักพิมพ์คณะกรรมการว่าด้วยการปฏิบัตราชการเพื่อประชาชนของหน่วยงานของรัฐ
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือประชาชนเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของประชาชน
เลขเรียก323
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องสิทธิของพลเมือง. , เสรีภาพ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เรื่อง เขตอำนาจศาลปกครองและผู้เสียหายในคดีปกครอง
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องศาลปกครอง -- กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงานศาลปกครอ
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องย่อคำวินิจฉัยคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2545
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์บพิธการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2546
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาลปกครองกับกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องศาลปกครอง - - ไทย. , กระบวนการยุติธรรม - - ไทย.
สำนักพิมพ์ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2547
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาลปกครองกับการดำเนินงานของตำรวจ
เลขเรียก342.066
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่องศาลปกครอง.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องหน่วยงานของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ : องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
เลขเรียก350
ผู้แต่งชาญชัย แสวงศักดิ์
หัวเรื่ององค์การมหาชน. , การบริหารรัฐกิจ.
สำนักพิมพ์นิติธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม