กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ พบจำนวนทั้งสิ้น 29 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง10 ปี ศาลรัฐธรรมนูญไทย : สู่ทศวรรษใหม่ของนิติรัฐไทย
เลขเรียก320.959
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องการเมืองการปกครอง. , ศาลรัฐธรรมนูญ - - ไทย.
สำนักพิมพ์พี. เพรส
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนของประเทศสมาชิกภายใต้รัฐธรรมนูญยุโรป และหลักการและแนวทางการสร้างพลวัดในคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก323
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ - - ไทย. , สิทธิของพลเมือง.
สำนักพิมพ์พี. เพรส
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักทำเนียบนายกรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2541
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องConstitutional courts , กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย , ศาลรัฐธรรมนูญ , รัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์แอคทีฟพริ้นท์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 5 เล่ม
ชื่อเรื่องคำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ...
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ. , คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องจดหมายเหตุศาลรัฐธรรมนูญ : ฉบับที่สอง
เลขเรียก341.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ -- ไทย. , คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ. , ธรรมนูญ -- ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ รวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2550
เลขเรียก342.05
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ. , ไทย - - รัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2542 (เล่ม 4)
เลขเรียก342.5
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ปีที่พิมพ์2543
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2550
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ - - ไทย. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2551 (เล่ม 1)
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2551 (เล่ม 2)
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ - - ไทย. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2551 (เล่ม 3)
เลขเรียก342.5
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ- -ไทย.
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2551 (เล่ม 4)
เลขเรียก
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่อง
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2554 (เล่ม 2)
เลขเรียก342.5
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ. , รัฐธรรมนูญ -- ไทย. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2554 (เล่ม 3)
เลขเรียก342.5
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ. , รัฐธรรมนูญ -- ไทย. , กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2555 เล่ม2
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ , รัฐธรรมนูญ--ไทย , กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา
ปีที่พิมพ์2555
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2558-2559 (เล่ม 1)
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ , การพิจารณาทบทวนโดยศาล - - ไทย , รวมคำวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ , รัฐธรรมนูญ - - ไทย , ศาลรัฐธรรมนูญ - - ไทย , กฎหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2559 (เล่ม 2)
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ , กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย , คำพิพากษาศาล , รัฐธรรมนูญ - - ไทย , ศาลรัฐธรรมนูญ - - คำวินิจฉัย , ศาลรัฐธรรมนูญ , กฎหมายศาลรัฐธรรมนูญ , Constitutional courts
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2560
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องกฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย , รัฐธรรมนูญ - - ไทย , คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ , ศาลรัฐธรรมนูญ , การพิจารณาทบทวนโดยศาล , คำพิพากษาศาล , คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์พี. เพรส
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2561 เล่ม 1
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งศาลรัฐธรรมนูญ, สำนักงาน
หัวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ - - ไทย , กฎหมายรัฐธรรมนูญ - - ไทย , คำพิพากษาศาล , กฎหมายรัฐธรรมนูญ , รัฐธรรมนูญ - - ไทย , การพิจารณาทบทวนโดยศาล , คณะตุลาการรัฐธรรมนูญ , คำพิพากษาศาล - - ไทย , การพิจารณาคดี 10. ศาลรัฐธรรมนูญ - - คดีความ 1 , คำวินิ
สำนักพิมพ์พี.เพรส
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2561 เล่ม 2
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งศาลรัฐธรรมนูญ, สำนักงาน
หัวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์พี. เพรส
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปี 2561 เล่ม 3
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งศาลรัฐธรรมนูญ, สำนักงาน
หัวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ - - ไทย
สำนักพิมพ์พี. เพรส
ปีที่พิมพ์2562
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติตามพันธกิจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 212
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ- -ไทย. , รัฐธรรมนูญ -- ไทย.
สำนักพิมพ์พี. เพรส
ปีที่พิมพ์2554
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องไทย - - รัฐธรรมนูญ.
สำนักพิมพ์99 กรุ๊ป เทรดดิ้ง เซ็นเตอร์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
เลขเรียก342.59
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องรัฐธรรมนูญ - - ไทย. , กฏหมายรัฐธรรมนูญ
สำนักพิมพ์ธนาเพรส
ปีที่พิมพ์2560
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2550 ศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องรายงานประจำปี 2550. , สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สไตร์ครีเอทีฟเฮ้าส์
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปี 2551 ศาลรัฐธรรมนูญ
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องรายงานประจำปี 255 , , ศาลรัฐธรรมนูญ - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิบัติพันธกิจตามหลักนิติธรรม
เลขเรียก342.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญ. , รัฐธรรมนูญ - - ไทย.
สำนักพิมพ์พี. เพรส
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่ององค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญและองค์กรส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
เลขเรียก320.95
ผู้แต่งสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
หัวเรื่ององค์กรส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง. , องค์กรอิสระ. , สถาบันการเมือง - - ไทย.
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม