กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา คณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พบจำนวนทั้งสิ้น 7 รายชื่อ

ชื่อเรื่อง50 ปี คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
เลขเรียก
ผู้แต่งคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่องคณะรัฐประศาสนศาสตร์.
สำนักพิมพ์สยามทองกิจ
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องLaws, Regulation, and Institutions in Urban Development Administration
เลขเรียก352.16
ผู้แต่งคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่องMunicipal government. , Urbanization.
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการปฏิรูปบทบาทภารกิจ เพื่อการจัดการสาธารณสุข
เลขเรียก340
ผู้แต่งคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่องการปฏิรูปการเรียนรู้ - - วิจัย.
สำนักพิมพ์ศูนย์บริการวิชาการสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2545
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการประเมินความเห็นเบื้องต้นของผู้ใช้บริการรถประจำทางสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานครที่มีต่อการใช้เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนชนิดราคาต่ำกว่า 1 บาท
เลขเรียก
ผู้แต่งคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่องวิทยานิพนธ์.
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์2542
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบเศรษฐกิจของไทย ฉบับบที่ 4
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องระบบเศรษฐกิจของไทย ฉบับที่ 3
เลขเรียก330.95
ผู้แต่งคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่องไทย - - ภาวะเศรษฐกิจ.
สำนักพิมพ์เอส แอนด์ จี กราฟฟิค
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเอกสารประกอบการบรรยายวิชา รศ. 792 การวิจัยทางการบริหาร
เลขเรียก001.42
ผู้แต่งคณะรัฐศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
หัวเรื่องสังคมศาสตร์ - - วิจัย. , วิจัย.
สำนักพิมพ์คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม