กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา สำนักงานศาลยุติธรรม พบจำนวนทั้งสิ้น 15 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการประเมินประสิทธิผลของระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในศาล
เลขเรียก
ผู้แต่งวินัย อางคงหาญ
วิจิตต์ศรี สงวนวงศ์รจนา จันทรากุล
หัวเรื่องการไกล่เกลี่ยการระงับข้อพิพาท , สำนักงานศาลยุติธรรม , การระงับข้อพิพาท - - วิจัย
สำนักพิมพ์ที แอนด์ เค พริ้นติ้ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องครบรอบ 1 ปี สถาปนาสำนักงานศาลยุติธรรม
เลขเรียกอส.
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่องศาลยุติธรรม.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลยุติธรรม
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2548
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่องคำพิพากษาศาล. , ศาลฏีกา.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ.2548
เลขเรียก349.593
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่องคำพิพากษาศาล. , ศาลฏีกา.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) เล่ม ๑ คำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัว (ฉบับศาลยุติธรรม)
เลขเรียกอ 340.59
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่องกฎหมายอิสลาม , ศาสนากับกฎหมาย
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2561
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยครอบครัวและมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม) เล่ม ๒ คำอธิบายหลักกฎหมายอิสลามว่าด้วยมรดก (ฉบับศาลยุติธรรม)
เลขเรียกอ 340.59
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่องกฎหมายอิสลาม , ศาสนากับกฎหมาย
สำนักพิมพ์อรุณการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2559
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนการปฏิบัติงานในศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาค
เลขเรียก353.4
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่องสำนักงานศาลยุติธรรม -- การจัดส่วนราชการ. , การจัดส่วนราชการ - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือปฏิบัติราชการของตุลาการ ส่วนวิธีพิจารณาคดีภาษีอากร ส่วนวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ส่วนวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว ส่วนวิธีพิตารณาดคีล้มละลาย ส่วนวิธีพิจารณาดคทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ เล่มที่ 2
เลขเรียก353.4
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่องสำนักงานศาลยุติธรรม -- การจัดส่วนราชการ. , การจัดส่วนราชการ.
สำนักพิมพ์โรงพิมพ์ชวนพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ. 2553-2556
เลขเรียก347.01
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่องศาลยุติธรรม -- การบริหาร. , การวางแผนเชิงกลยุทธ์.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมบทความ ข้อบังคับ ข้อตกลงระหว่างประเทศ กฎหมายและคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ {34}ฉบับ 15 ปี สถาบันอนุญาโตตุลาการ{34}
เลขเรียก347.09
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่องอนุญาโตตุลาการ.
สำนักพิมพ์พิศิษฐ์การพิมพ์
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรวมพระราชบัญญัติเกี่ยวกับศาลยุติธรรม ฉบับไทย - อังกฤษ
เลขเรียก347.013
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่องศาล - - ไทย. , ศาลยุติธรรม.
สำนักพิมพ์เพชรรุ่งการพิมพ์
ปีที่พิมพ์
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม
เลขเรียกรายงานประจำปี
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่องรายงานประจำปี 2550. , ศาลยุติธรรม - - รายงานประจำปี.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานผลการดำเนินงาน ด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก
เลขเรียก347.09
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่องการระงับข้อพิพาท.
สำนักพิมพ์สำนักงานศาลยุติธรรม
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2549
เลขเรียก347.01
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่องคดีและการสู้คดี - - สถิติ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องรายงานสถิติคดีศาลทั่วราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2550
เลขเรียก347.01
ผู้แต่งสำนักงานศาลยุติธรรม
หัวเรื่องคดีและการสู้คดี - - สถิติ.
สำนักพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้งแอนด์พับลิสซิ่ง
ปีที่พิมพ์2550
จำนวน 1 เล่ม