กลับหน้าหลัก ย้อนกลับ

ค้นหา ประวีณ ณ นคร พบจำนวนทั้งสิ้น 6 รายชื่อ

ชื่อเรื่องการเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่องหนังสือราชการ -- การเขียน. , จดหมายธุรกิจ -- การเขียน. , การเขียนจดหมาย.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2549
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องการทำบันทึกเสนอ การจดรายงานการประชุม การเขียนคำกล่าวในพิธี
เลขเรียก351.71
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่องหนังสือราชการ. , การประชุม. , การประชุม - - การบันทึก.
สำนักพิมพ์น่ำกังการพิมพ์
ปีที่พิมพ์2548
จำนวน 4 เล่ม
ชื่อเรื่องครรลองครองใจระหว่างหัวหน้ากับลูกน้อง
เลขเรียก658.3145
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล. , การสื่อสารระหว่างบุคคล. , ผู้บริหาร - - ชีวประวัติ. , ลูกจ้าง - - สวัสดิการ - - สถิติ.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2551
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องคู่มือการรักษาวินัยข้าราชการสำหรับผู้บังคับบัญชา
เลขเรียก352.66
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่องวินัย. , ข้าราชการพลเรือน - - กฎหมายและระเบียบข้อบังคับ.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2533
จำนวน 1 เล่ม
ชื่อเรื่องเทคนิคการนำเสนอเรื่องด้วยวาจา
เลขเรียก808.51
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่องการพูดในชุมนุมชน. , การพูด.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2553
จำนวน 2 เล่ม
ชื่อเรื่องบทเรียนด้วยตนเอง : การเขียนหนังสือติดต่อราชการและธุรกิจ
เลขเรียก352.387
ผู้แต่งประวีณ ณ นคร
หัวเรื่องหนังสือราชการ -- การเขียน. , จดหมายธุรกิจ -- การเขียน. , การเขียนจดหมาย.
สำนักพิมพ์สวัสดิการสำนักงาน ก.พ.
ปีที่พิมพ์2552
จำนวน 2 เล่ม